พวกเรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมกับมุ่งหวังให้พนักงานและบริษัทเจริญก้าวหน้าและมีความสุขไปด้วยกัน

วิสัยทัศน์ในการบริหาร

พวกเราจะสนับสนุนการรักษาสภาพแวดล้อมของโลกโดยส่งมอบวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ลูกค้าทั่วโลกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ปรัชญาในการบริหาร

6. Confidence ความไว้วางใจและความมั่นใจในตนเองและผู้อื่น

7. Compliance ความตั้งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด

8. Collaboration ความร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือกัน

9. Change ความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

1. Company ความก้าวหน้า ความสุขของพนักงาน

2. Customer ความสำคัญของลูกค้า

3. Community ความรับผิดชอบต่อสังคม (การรักษาสิ่งแวดล้อม)

4. Cost ความรู้คุณค่าของต้นทุน

5. Communication ความราบรื่นในการสื่อสารระหว่างกัน

 

นโยบาย 9C

พวกเราในฐานะGEST FAMILY

เรามุ่งมั่นที่จะผลิตวัสดุในการผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการรักษาสภาพแวดล้อม

พร้อมกันนั้นพนักงานของเราก็จะเจริญก้าวหน้าและมีความสุขไปกับGESTด้วย

สารจากประธานบริษัท

© 2014 by Global Eco-can Stock (Thailand) Co., Ltd.