สารจากบริษัท:

ปัญหาขาดแคลนน้ำจากความแห้งแล้งอันเนื่องมาจากความผิดปกติของสภาพอากาศ มลภาวะทางน้ำ การเพิ่มขึ้นของประชากรโลกได้กลายเป็นปัญหาของโลกในปัจจุบัน วัสดุที่ GESTผลิตนั้น เป็นวัสดุสำหรับผลิตกระป๋องบรรจุเครื่องดื่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลูกค้าสามารถนำวัสดุไปใช้ในการผลิตกระป๋องได้โดยไม่ต้องใช้น้ำในกระบวนการผลิต จึงไม่จำเป็นต้องกำจัดน้ำเสีย แม้ว่าGESTจะเป็นเพียงบริษัทเล็กๆในโลกที่อยู่ในอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องดื่ม แต่เราก็มุ่งหวังที่จะใช้วัสดุนี้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมโลก

เราคือ GEST FAMILY

เราในฐานะGEST FAMILY เราจะสนับสนุนการรักษาสภาพแวดล้อมพร้อมกับมุ่งมั่นเพื่อความสุขของพนักงานและสังคม

GEST

© 2014 by Global Eco-can Stock (Thailand) Co., Ltd.