กิจกรรมเลี้ยงต้อนรับ,เลี้ยงขอบคุณพนักงาน         Welcoming party and Thank you party.

เป็นกิจกรรมที่เลี้ยงต้อนรับพนักงานใหม่ที่เข้ามาทำงานกับบริษัท GEST,เลี้ยงขอบคุณพนักงานของบริษัทที่ทำงานอย่างเต็มที่ ช่วยเหลือบริษัท 

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยง

© 2014 by Global Eco-can Stock (Thailand) Co., Ltd.